Vyhlásenie
o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sme pre Vás, stálych a potenciálnych klientov spoločnosti SilentLab sro., IČO: 04545486, sídlom: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, IČ: 04545486, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava , pod sp. zn. C 249456 (ďalej len „Silentlab“, a označujeme sa v množnom čísle), zverejnili, aby sme Vás informovali, ako pristupujeme k ochrane Vašich osobných údajov, najmä ako ich zhromažďujeme, užívame a ako pomáhame chrániť Vaše súkromie.

Ide nám o ochranu Vášho súkromia, preto nakladáme s Vašimi osobnými údajmi v súlade s platnou legislatívou, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ( „GDPR“ ), ktoré komplexne upravuje problematiku ochrany osobných údajov a zákonom č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov ( „zákon o niektorých službách“), ktorý upravuje najmä problematiku cookies a zasielanie obchodných oznámení.

Čo je to osobný údaj?

Osobným údajom je každá informácia na základe, ktoré Vás môžeme identifikovať alebo Vás priamo identifikujeme ako fyzickú osobu. Ide teda o informáciu, ktorá je priraditeľná k Vám. Osobným údajom nie sú údaje anonymné, teda také, ktoré nemôžeme s Vašou osobou jednoznačne prepojiť alebo takéto údaje u ktorých je nutné vynaložiť nadľudské úsilie na to, aby ste boli identifikovaní.

Osobné údaje sa delia:

  • Základné údaje, ktorými sú napríklad Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, IP adresa a pod.
  • Osobitné kategórie osobných údajov, čo sú údaje veľmi osobného a citlivého charakteru, napríklad Vaša sexuálna orientácia, odsúdenie za trestný čin, rasový alebo etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo údaje o zdravotnom stave a pod.

Správca a spracovateľ osobných údajov

Správca osobných údajov je ten, kto určuje účely (čo zamýšľame realizovať – plnenia zmluvy na dodávku riešenia sklenených priečok a vstavieb do Vašich priestorov) a prostriedky spracovania osobných údajov (doručujeme Vám riešenie, pripravujeme pre Vás dokumentáciu, vystavujeme Vám daňový doklad či zasielame Vám informatívne newslettery). Správcom Vašich osobných údajov sme napríklad v prípade, keď realizujeme svoje účely – plnenie našich zmluvných povinností. Ako správca zodpovedáme za splnenie všetkých povinností súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov.

Môžete nás kontaktovať písomne na tejto adrese: SilentLab s.r.o. .., IČO: 04545486, sídlom: Za zastávku 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10,
Elektronicky: marketing@silent-lab.cz
Telefonicky: +420 733 126 627

Spracovateľ osobných údajov je ten, ktorý pre nás ako správca osobné údaje len spracováva, ale neurčuje účely ani prostriedky spracovania. Typicky pôjde o externých partnerov, prostredníctvom ktorých napríklad zasielame newslettre (obchodné oznámenie) – uvedenie nižšie. So spracovateľmi vždy uzatvárame písomnú zmluvu (aj v elektronickej podobe) o spracovaní osobných údajov a uisťujeme sa o tom, že spĺňajú príslušné požiadavky na ochranu osobných údajov.

Zásady spracovania osobných údajov

Snažíme sa maximálne chrániť Vaše súkromie, a preto pristupujeme k ochrane s najvyššou vážnosťou a sme si plne vedomí našu zodpovednosti za Vaše dáta. S Vašimi osobnými údajmi nakladáme s odpovedajúcou starostlivosťou, opatrnosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi a chránime ich v najvyššej možnej miere.

Pri používaní (spracovaní) Vašich osobných údajov dodržujeme tieto zásady:

Zákonnosti, korektnosti a transparentnosti

ktorá nám ukladá spracovávať Vaše osobné údaje vždy v súlade s právnymi predpismi, na základe najmenej jedného právneho dôvodu. Zároveň nám ukladá poskytnúť Vám informácie o spôsobe ich spracovania, o tom, komu budú Vaše osobné údaje ďalej predané: či Vás informovať v prípadoch závažného porušenia bezpečnosti či úniku osobných údajov.

Obmedzenia účelu

ktorá nám ukladá zhromažďovať Vaše osobné údaje pre určité, jasné a zákonné účely a zakazuje nám tieto údaje ďalej spracovávať (tzn. používať) spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný.

Minimalizácia údajov

ktorá nám ukladá spracovávať iba primerané a relevantné osobné údaje vo vzťahu k účelu, pre ktorý ich spracovávame.

Presnosti

ktorá nám ukladá prijať všetky rozumné opatrenia na to, aby Vaše údaje boli aktualizované a presné a aby nepresné údaje boli opravené alebo vymazané.

Obmedzenie uloženia

ktorá nám ukladá uchovávať Vaše osobné údaje len po dobu, po ktorú ich užívanie je potrebné na splnenie konkrétneho účelu. Akonáhle teda odpadne účel spracovania alebo uplynie stanovená doba, Vaše osobné údaje vymažeme alebo je anonymizujú (teda upravíme tak, aby Vás nikto nemohol s týmito údajmi spojiť).

Integrity a dôvernosti

ktorá nám ukladá užívať Vaše osobné údaje spôsobom, ktorý zabezpečí ich náležité zabezpečenie a ochranu pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Čo je účel a právny dôvod spracovania osobných údajov?

Vaše osobné údaje od Vás získavame a spracovávame ich vždy výhradne v nevyhnutnom rozsahu a na základe aspoň jedného právneho dôvodu. Vaše osobné údaje tiež vždy spracovávame pre určitý, výslovný a legitímny účel. Spracovanie osobných údajov bez takéhoto jasného účelu alebo spôsobom, ktorý je s takým účelom nezlučiteľný, je neprípustné.

Nižšie uvádzame vymedzené právne dôvody, na základe ktorých Vaše osobné údaje spracovávame.

Plnenie zmluvnej povinnosti

v týchto prípadoch Vaše osobné údaje spracovávame pre uzavretie zmluvy a pre následné plnenie takejto zmluvy. Typicky pôjde o spracovanie Vašich osobných údajov v súvislosti s realizáciou práva a povinností zo zmluvy – dodanie našich produktov či prácou s nimi spojenými. Taktiež môžeme Vaše údaje prijímať, ak ste kontaktnou osobou pre nášho partnera – zákazníka, ktorý od nás odoberá služby / produkty, v takom prípade ste zvyčajne zamestnancom nášho zákazníka a kontaktnou osobou, osobou konajúcu za klienta, a to pre potreby plnenia zmluvy.

Retenčná doba

Pre prípravu, uzavretie a plnenie zmluvy Vami, ako naším zákazníkom, alebo zákazníkom, ktorý je vaším zamestnávateľom a odovzdal nám Vaše osobné údaje, používame takéto údaje po dobu nevyhnutnú na vybavenie zmluvy. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchováme na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Na účely plnenia právnych povinností osobné údaje používame počas maximálne 10 rokov k príslušnej zmluve.

Oprávnený záujem

v týchto prípadoch Vaše osobné údaje spracovávame, pretože je to potrebné na účely nášho oprávneného záujmu, ktorým je napr. podpora našej značky a nami vyvíjaných / ponúkaných produktov či podpora predaja. To však neplatí, ak pred naším oprávneným záujmom má prednosť Váš záujem alebo Vaše základné práva a slobody.

Kontaktný formulár

Náš oprávnený záujem existuje napr. V situácii, keď sa na nás obrátite s otázkou v rámci formulára na našich stránkach, vkladáte do neho (zdroj osobných údajov ste Vy): meno, priezvisko, email, telefón, (identifikačné a kontaktné údaje, pričom v takom prípade ide o Vaše osobné údaje, oznámenie – pokiaľ sa týka Vašej osoby, môže byť tiež osobný údaj. Máme oprávnený záujem mať také údaje uložené za spätnú komunikáciu s Vami za účelom podpory predaja našich produktov. Vaše otázky s uvedenými osobnými údajmi prichádzajú do našej emailovej schránky (spracovanie) a následne na Vašu požiadavku reagujeme a poskytujeme odpovede, v prípade ďalšej spolupráce užívame Vaše dáta na cieľom uzavrieť zmluvu s Vami (objednávky), resp. na základe uzavretej objednávky.

Retenčná doba

Ak ohľadom Vašej požiadavky nedôjde k ďalšiemu pokračovanie našej spolupráce, Váš záznam z nášho e-mailového systému zmažeme po 2 rokoch od našej poslednej komunikácie.

Zasielanie marketingových oznámení

V prípade, že ste náš bývalý / existujúci zákazník, máme oprávnený záujem Vám zasielať obchodné oznámenia týkajúce sa služieb či produktov podobných tým, ktoré boli predmetom nášho predchádzajúceho obchodného vzťahu, a to na Vašu emailovú adresu. Tento oprávnený záujem vyplýva zo zákona o niektorých službách.

Retenčná doba

Po uplynutí 2 rokov od realizácie našej poslednej zákazky pre Vás, Vám prestaneme zasielať obchodné oznámenia a Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktných údajov (meno, priezvisko, spoločnosť, e-mail), budú z našej databázy pre zasielanie obchodných oznámení odstránené a obchodné oznámenia Vám teda nebudú zasielané. Zo zasielania obchodných oznámení sa tiež môžete odhlásiť, toto odhlásenie (dôsledkom je výmaz z nami vedenej databázy) je umožnené v každom zo zaslaných emailov a bude sa vzťahovať na tento účel a na spracovanie súvisiace iba so zasielaním týchto oznámení.

Pokiaľ u nás objednáte a nakúpite naše produkty, uchováme vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach na základe nášho oprávneného záujmu (bez vášho súhlasu) za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Súhlas

v týchto prípadoch Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vami udeleného súhlasu. Súhlas je vždy udeľovaný pre každý účel samostatne a vždy je v ňom zrozumiteľne vyjadrené, v akom rozsahu sú osobné údaje spracovávané, pre aký účel a na akú dobu. Udelenie súhlasu predpokladá vždy Vaše aktívne konanie. K udeleniu súhlasu je preto nutné napr. Zaškrtnutie poľa. Udelený súhlas máte vždy právo odvolať. Súhlas nemôže podmieňovať poskytnutím akejkoľvek služby. V prípade kontaktného formulára, udelenie súhlasu so zasielaním marketingových oznámení nie je podmienené zodpovedaním dotazu položeného prostredníctvom kontaktného formulára.

Súhlasy napr. Pre zasielanie newsletteru formulujeme tak, že sú udeľované ako nám, tak ďalej spoločnosti Verti s.r.o. a spoločnosti CONTREA s.r.o. (Spoločne s nami ďalej len „Sesterské spoločnosti“), ktoré sú sesterskými spoločnosťami a máme s nimi spoločný záujem propagovať ako riešenie sklenených priečok, akustických riešení, tak kancelárskeho nábytku na mieru (ďalej len „Spoločný účel“), z tohto hľadiska je pre nás spoločným účelom podpora značiek a produktov sesterských spoločností.

Aké práva Vám patria?

Európske právo Vám (ako subjektu údajov) priznáva práva, konkrétne ide o nasledovné:

Právo na poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov

prostredníctvom tohto práva môžete získať informácie týkajúce sa nás ako správcu Vašich osobných údajov. Súčasne ste oprávnení poznať právny titul spracovania, účelu (napríklad plnenie zmluvy, užívanie osobných údajov na základe súhlasu.) Či informácie o dobe uchovávania osobných údajov. Vždy pred tým, než začneme Vaše osobné údaje spracovávať, budeme Vás dopredu informovať o právnom titule a účelu tohto spracovania

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo žiadať od nás potvrdenie, či Vaše osobné údaje užívame (spracovávame), a prípadne podrobnejšie informácie o týchto údajoch a ich spracovanie. Tiež od nás môžete žiadať kópiu spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Máte právo žiadať opravu prípadných nepresných osobných údajov a s prihliadnutím na účely spracovania tiež doplnenia neúplných osobných údajov. Je potrebné si uvedomiť, že my ako správca nemáme povinnosť aktívne zisťovať, či Vaše osobné údaje sú správne alebo úplné. Práve k tomu, aby Vaše údaje vždy boli vždy aktuálne, slúži Vaše právo na opravu.

Právo na výmaz

Máte právo „byť zabudnutý“, znamená, že v určitých prípadoch máme povinnosť Vaše osobné údaje zlikvidovať. Ak už Vaše osobné údaje nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané, alebo ak odvoláte nám udelený súhlas so spracovaním osobných údajov a neexistuje iný právny dôvod ich spracovania (zanikne náš oprávnený záujem), alebo ak úspešne vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov (napr . že si neželáte zasielanie newsletteru), alebo ak nám tak ukladá právny predpis.

Právo namietať

Toto právo Vám patrí v prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci (toto však nerobíme) alebo na základe nášho oprávneného záujmu (áno ten využívame). V takom prípade Vaše údaje ďalej nespracovávame, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov (ak je napr. Pre nás nutné sa brániť pred súdom). Ďalej môžete vzniesť námietku v prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na účely priameho marketingu (napr. Spracovanie v podobe zasielania newsletteru). V takom prípade Vaše údaje pre tieto účely už ďalej nespracovávame bez ďalšieho.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a odovzdať tieto osobné údaje inému správcovi. Toto právo Vám patrí iba v prípade, že spracovanie Vašich osobných údajov je založené na súhlase alebo na zmluve, alebo ak sa vykonáva automatizovane (napr. Programom).

Právo na obmedzenie spracovanie (užívania)

Máte právo žiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov v určitých prípadoch, a to konkrétne týchto:

  • v prípade, že poprie presnosť osobných údajov, na dobu potrebnú na to, aby sme mohli ich presnosť overiť;
  • ak už nepotrebujeme Vaše osobné údaje pre účely spracovania, ale Vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  • ak je spracovanie protiprávne, avšak Vy nežiadame vymazanie osobných údajov, ale len obmedzenie spracovania;
  • ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov do doby, než bude overené, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

V prípade obmedzenia spracovania Vašich osobných údajov ich môžeme (s výnimkou uloženia) spracovávať len s Vaším výslovným súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo niektorého z jej členských štátov.

Právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní

povedané inak, toto právo znamená, že akékoľvek rozhodovanie, ktoré sa Vás dotýka (právne alebo fakticky), musí byť urobené s ľudským zásahom a nie len na základe napr. posúdenia počítačovým programom. Pokiaľ Vám bude ukončený prístup do Profilu, robí tak človek na základe Podmienok, nie program.

Výkon práv vo vzťahu k sesterskými spoločnosťami

Vzhľadom na skutočnosť, že Súhlasy sú udeľované sesterským spoločnostiam a tie vystupujú ako spoloční správcovia, výkon Vašich všetkých práv je dohodnutý tak, že plný diel zodpovednosti za túto činnosť nesieme my. Táto skutočnosť však nevylučuje možnosť uplatniť Vaše práva na ktorúkoľvek zo sesterských spoločností.

Príjemcovia Vašich osobných údajov

Príjemcom osobných údajov je ten, ktorým Vaše osobné údaje z určitého dôvodu ďalej poskytujeme, a ten vykonáva časť našich činností, ktoré týmto zabezpečujeme ich prostredníctvom. V rámci našej činnosti (s našou zodpovednosťou, ako správca) využívame nasledujúce kategórie príjemcov (spracovateľov) Vašich osobných údajov:

V rámci odovzdania údajov našim spracovateľom, uvedeným v časti môžeme vaše údaje odovzdať tiež do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Všetky takéto odovzdávanie budeme uskutočňovať len v prípade, že sa príslušný spracovateľ sa zaviaže dodržiavať štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou a dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L: 2004: 385: 0074: 0084: SK: PDF a alebo je viazaný medzinárodnou zmluvou (napr. EÚ – US Privacy Shield).

Ďalej odovzdávame údaje v prípade plnenia zákonnej povinnosti orgánom verejnej moci a pre potrebu obhajobu právnych nárokov sme tiež oprávnení odovzdať Vaša osobné údaje príslušnému súdnemu orgánu.

Zabezpečenie osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás prioritou, a preto dodržujeme zodpovedajúce technické aj organizačné opatrenia zaisťujúce ich maximálnu bezpečnosť. K Vašim osobným údajom majú prístup iba nami poverené osoby.

Ak by nastala situácia (akokoľvek sme presvedčení, že nenastane), že by došlo k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov a hrozí zároveň riziko pre Vaše práva a slobody (tzn., Ak niekto odcudzí zašifrované údaje, nikto ich nerozlúšti a o riziko ísť nemusí), máme povinnosť túto skutočnosť oznámiť do 72 hodín Úradu pre ochranu osobných údajov. Ak by došlo k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov takým spôsobom, že by to pre Vás predstavovalo veľké riziko, sme povinní ho oznámiť taktiež Vám, ak na Vás budeme mať na Vás aktuálne kontaktné údaje.

Záverečné ustanovenia

Vyhlásenie sme oprávnení kedykoľvek dopĺňať či meniť. Aktuálna verzia tohto vyhlásenia je vždy zverejnená na našich internetových stránkach.

V prípade, že by ste nesúhlasili so spôsobom, ako s Vašimi údajmi nakladáme, môžete sa obrátiť na:

Úřad pro ochranu osobních údajů,
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
Tel.: 234 665 111,
Web: www.uoou.cz.

Toto vyhlásenie je účinné odo dňa 25. 5. 2018.