Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto udeľujem spoločnosti

 • VERTI s.r.o., IČO: 03756581, sídlom: Za zastávku 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, IČ: 04545486, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, pod sp. zn. 237318 (ďalej len „VERTI“) a ďalej
 • SilentLab s.r.o. .., IČO: 04545486, sídlom: Za zastávku 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, IČ: 04545486, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, pod sp. zn. C 249456 (ďalej len „Silentlab“), ďalej
 • CONTREA s.r.o., IČO: 06859305, sídlom: Za zastávku 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, IČ: 04545486, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, pod sp. zn 290078 (ďalej len „CONTREA“, pričom VERTI, SilentLab a CONTREA spoločne ďalej len „Spoločnosť“)

slobodný a dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov

V rozsahu: email, meno, priezvisko

Účelom je: Propagácia produktov Spoločnosti, najmä sa tým myslí produkty z odboru akustiky, sklenených priečok / mobilných stien a halových vstavieb a dreveného nábytku na mieru a s týmito produktmi spojenými službami.

Spôsob spracovania: zasielanie marketingových dokumentov Spoločnosti 

Súhlas je udelený na dobu 3 roky.

Ďalej beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať elektronicky na konci strany obdržaného kliknutím na odkaz „Odhlásiť sa“ alebo emailom na adresu marketing@silent-lab.cz. Súhlas môžem odvolať aj pred uplynutím doby, na ktorú bol mnou udelený. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov Spoločnosti pred jeho odvolaním. Všeobecné informácie o našom prístupe k ochrane osobných údajov sú k dispozícii aj na webovej adrese www.silent-lab.cz. Viac informácií ohľadom tohto súhlasu sa dozviete nižšie.

ZOZNÁMENIE so spracovaním osobných údajov A VAŠICH PRÁVACH

 • VERTI s.r.o., IČO: 03756581, sídlom: Za zastávku 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, IČ: 04545486, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, pod sp. zn. 237318 (ďalej len „VERTI“) a ďalej
 • SilentLab s.r.o. .., IČO: 04545486, sídlom: Za zastávku 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, IČ: 04545486, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, pod sp. zn. C 249456 (ďalej len „Silentlab“), ďalej
 • CONTREA s.r.o., IČO: 06859305, sídlom: Za zastávku 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, IČ: 04545486, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, pod sp. zn 290078 (ďalej len „CONTREA“, pričom VERTI, Silentlab, a CONTREA spoločne ďalej len „Spoločnosť“)

ako spoloční správcovia Vám týmto poskytujeme informácie o spracovaní osobných údajov a takisto Vás zoznamujeme s Vašimi právami súvisiacimi s uvedeným spracovávaním.

Na spracovanie osobných údajov dochádza v rámci tejto činnosti:
Zasielanie marketingových / propagačných materiálov Spoločnosti

Účel spracovania:
Týmto propagujeme služby a produkty Spoločnosti

Popis účelu spracovania:
Ak nám k tomu udelíte súhlas, zaradíme Vás medzi odberateľa newslettera Spoločnosti. Maximálne raz za 14 dní Vám zašleme do e-mailu informácie o novinkách v oblasti interiérových sklenených priečok, mobilných stien a vstavieb do hál vyvíjaných spoločnosťou VERTI, novinkách týkajúcich sa kancelárskych akustických riešení a akustických produktov vyvíjaných spoločnosťou SilentLab a novinkách zameraných na drevený nábytok na mieru vyvíjaný spoločnosťou CONTREA. Okrem toho Vás budeme tiež informovať o aktualizovanej ponuke ďalších služieb a produktov Spoločnosti v oblasti interiérového dizajnu.

Oprávnenie na spracovanie:
Osobné údaje spracovávame na základe Vami udeleného súhlasu so spracovaním.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:
Identifikačné údaje, Kontaktný údaj 

Doba spracovania:
3 roky od udelenia súhlasu

Kategória spracovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Vaše osobné údaje môžeme byť povinní poskytnúť orgánom verejnej moci, najmä súdom, orgánom činným v trestnom konaní (napríklad polícii, prokurátorovi a pod.) Iba v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona, ďalej subjektom, ktoré pre nás v pozícii spracovateľa poskytujú služby (email , cloud, marketing).

Od koho sme získali tieto údaje:
Osobné údaje získavame priamo od Vás

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracovania (zasielanie newsletterov) k nemu nedochádza

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo tretím osobám:
Príjemcom osobných údajov je ten, ktorým Vaše osobné údaje z určitého dôvodu ďalej poskytujeme, a ten vykonáva časť našich činností, ktoré týmto outsourcuje. V rámci našej činnosti využívame nasledujúce kategórie príjemcov (ako spracovateľa) Vašich osobných údajov:

 • Osobu zaisťujúci marketingové služby súvisiace so zasielaním newsletteru, ktorou je The Rocket Science Group, LLC, so sídlom na adrese 675 Ponce de Leon Ave NIE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 prostredníctvom služby Mailchimp, podmienky poskytovateľa služby sú uvedené tutu.
 • Osobu zaisťujúce emailové služby a cloudové služby – Google Suite, ktorú je Google LLC so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké., Podmienky poskytovateľa služby sú uvedené tu.

V rámci odovzdania údajov našim spracovateľom, uvedeným v časti môžeme vaše údaje odovzdať tiež do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Všetky takéto odovzdávanie budeme uskutočňovať len v prípade, že sa príslušný spracovateľ zaviaže dodržiavať štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou a dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L: 2004: 385: 0074: 0084: SK: PDF a alebo sa riadi režimom stanovený medzinárodnou zmluvou (napr. EÚ – US Privacy Shield).

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť takisto v odôvodnených prípadoch predmetom použitia (spracovania) s cieľom riešenia právnych záležitostí vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej moci a monitorovania za účelom prípadnej ochrany voči právnym sporom. Osobné údaje môžu byť tiež predmetom archivácie v prípade daného verejného záujmu a aj na účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu (kto nemá rád archeológov?).

Aké máte práva?

Z dôvodu spracovania osobných údajov máte nasledujúce práva

 • Prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame.
 • Opravu nesprávnych či nepresných údajov a na doplnenie neúplných údajov.
 • Obmedzenia, resp. blokáciu spracovania osobných údajov.
 • Výmaz osobných údajov v prípade, že účel zanikol alebo spracovanie bolo neoprávnené.
 • Podanie námietky proti spracovaniu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracovanie nie je oprávnené.
 • Byť vylúčený z automatizovaného rozhodovania.
 • Výpis osobných údajov v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte či pre iného správcu.
 • Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Ako môžete svoje práva uplatniť?

Súhlas je poskytovaný Spoločnosti, výkon všetkých povinností voči Vám je na základe vnútornej dohody medzi spoločnosťami prenesený na spoločnosť Silentlab s.r.o., takže uvádzame kontakt na túto spoločnosť.

Spoločnosť::

Elektronicky: marketing@silent-lab.cz.
Písomne na tejto adrese: SilentLab s.r.o., sídlom: Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10,
Telefonicky: +420 733 126 627

Avšak bez ohľadu na našu vnútornú dohodu môžete svoje práva vykonávať voči ktorejkoľvek zo spoločností určené vyššie.

Snažíme sa maximálne chrániť Vaše súkromie. Napriek tomu však, ak nesúhlasíte so spôsobom, ako nakladáme (spracovávame) s Vašimi osobnými údajmi, môžete na ochranu svojich práv podať sťažnosť u:

Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Tel.: 420 234 665 111, web: www.uoou.cz