Souhlas se zpracováním
osobních údajů

Tímto uděluji společnosti

 • VERTI s.r.o., IČ: 03756581, sídlem: Za Zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, IČ: 04545486, zapsané u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, pod sp. zn. 237318 (dále jen „VERTI“) a dále
 • SilentLab s.r.o.., IČ: 04545486, sídlem: Za Zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, IČ: 04545486, zapsané u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 249456 (dále jen „Silentlab“), dále
 • CONTREA s.r.o., IČ : 06859305, sídlem: Za Zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, IČ: 04545486, zapsané u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, pod sp. zn 290078 (dále jen „CONTREA“, přičemž VERTI, SilentLab a CONTREA společně dále jen „Společnost“)

svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů

V rozsahu: email, jméno, příjmení

Účelem je: Propagace produktů Společnosti, zejména se tím myslí produkty z oboru akustiky, skleněných příček/mobilních stěn a halových vestaveb a dřevěného nábytku na míru a s těmito produkty spojenými službami.

Způsob zpracování: zasílání marketingových dokumentů Společnosti 

Souhlas je udělen na dobu 3 roky.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronicky v zápatí obdrženého kliknutím na odkaz „Odhlásit se“ nebo emailem na adresu marketing@silent-lab.cz. Souhlas mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl mnou udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů Společnosti před jeho odvoláním. Obecné informace o našem přístupu k ochraně osobních údajů jsou k dispozici také na webové adrese www.silent-lab.cz. Více informací ohledně tohoto souhlasu se dozvíte níže.

SEZNÁMENÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VAŠICH PRÁVECH

 • VERTI s.r.o., IČ: 03756581, sídlem: Za Zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, IČ: 04545486, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, pod sp. zn. 237318 (dále jen „VERTI“) a dále
 • SilentLab s.r.o.., IČ: 04545486, sídlem: Za Zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, IČ: 04545486, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 249456 (dále jen „Silentlab“), dále
 • CONTREA s.r.o., IČ : 06859305, sídlem: Za Zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, IČ: 04545486, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, pod sp. zn 290078  (dále jen „CONTREA“, přičemž VERTI, Silentlab, a CONTREA společně dále jen „Společnost“)

jakožto společní správci Vám tímto poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a rovněž Vás seznamujeme s Vašimi právy souvisejícími s uvedeným zpracováváním.

Ke zpracování osobních údajů dochází v rámci této činnosti:
Zasílání marketingových/propagačních materiálů Společnosti

Účel zpracování:
Tímto propagujeme služby a produkty Společnosti

Popis účelu zpracování:
Pokud nám k tomu udělíte souhlas, zařadíme Vás mezi odběratele newsletteru Společnosti. Maximálně jednou za 14 dní Vám zašleme do e-mailu informace o novinkách v oblasti interiérových skleněných příček, mobilních stěn a vestaveb do hal vyvíjených společností VERTI, novinkách týkajících se kancelářských akustických řešení a akustických produktů vyvíjených společností SilentLab a novinkách zaměřených na dřevěný nábytek na míru vyvíjený společností CONTREA. Kromě toho Vás budeme také informovat o aktualizované nabídce dalších služeb a produktů Společnosti v oblasti interiérového designu. 

Oprávnění ke zpracování:
Osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním. 

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje, Kontaktní údaj 

Doba zpracování:
3 roky od udělení souhlasu

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje můžeme být povinni poskytnout orgánům veřejné moci, zejména soudům, orgánům činným v trestním řízení (například policii, státnímu zástupci apod.) pouze v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. 

Od koho jsme získali tyto údaje:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování (zasílání newsletterů) k němu nedochází

Předávání osobních údajů do třetích zemí či třetím osobám:
Příjemcem osobních údajů je ten, kterým Vaše osobní údaje z určitého důvodu dále poskytujeme, a ten vykonává část našich činností, které tímto outsourcujeme. V rámci naší činnosti využíváme následující kategorie příjemců Vašich osobních údajů:

 • osobu zajišťující marketingové související se zasíláním newsletteru, kterou je The Rocket Science Group, LLC prostřednictvím služby Mailchimp, podmínky poskytovatele služby jsou uvedené zde.
 • Osobu zajišťující služby e-mailu (G-Suite), kterým je Google Ireland Limited, umístěná v EU, podmínky poskytovatele služby jsou uvedeny zde.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být rovněž v odůvodněných případech předmětem užití (zpracování) za účelem řešení právních záležitostí včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné moci a sledování za účelem případné ochrany proti právním sporům. Osobní údaje mohou být rovněž předmětem archivace v případě daného veřejného zájmu a rovněž pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu (kdo nemá rád archeology?).

Jaké máte práva?

Z důvodu zpracování osobních údajů máte následující práva

 • Přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.
 • Opravu nesprávných či nepřesných údajů a na doplnění neúplných údajů.
 • Omezení, resp. blokaci zpracování osobních údajů.
 • Výmaz osobních údajů v případě, že účel zanikl nebo zpracování bylo neoprávněné.
 • Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.
 • Být vyloučen z automatizovaného rozhodování.
 • Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu či pro jiného správce.
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Souhlas je poskytován Společnosti, výkon všech povinností vůči Vám je na základě vnitřní dohody mezi společnostmi přenesen na společnost Silentlab s.r.o., takže uvádíme kontakt na tuto společnost.

Společnost:

Elektronicky: marketing@silent-lab.cz
Písemně na této adrese: SilentLab s.r.o.., sídlem: Za Zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10,
Telefonicky: +420 733 126 627

Nicméně bez ohledu na naši vnitřní dohodu můžete svá práva vykonávat vůči kterékoliv ze společností určené výše.

Snažíme se maximálně chránit Vaše soukromí. Přesto však, pokud nesouhlasíte se způsobem, jak nakládáme s (zpracováváme) Vašimi osobními údaji, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Tel.: 420 234 665 111, web: www.uoou.cz